Felicitatiebrief aan Gedeputeerde Staten Zuid Holland vanuit The Hague Connected

30 juni 2023

Op maandag 19 juni is in het provinciehuis door de fractievoorzitters van BBB, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA het coalitieakkoord gepresenteerd. Vanuit The Hague Connected is met belangstelling kennisgenomen van het coalitieakkoord en een felicitatiebrief gestuurd aan de kandidaat-gedeputeerden die naar verwachting begin juli worden geïnstalleerd. 

Middels deze brief wil The Hague Connected een aantal punten meegeven voor de verdere uitvoering en uitwerking van het coalitieakkoord in de komende jaren. In de komende collegeperiode wordt €150 miljoen beschikbaar gesteld voor extra inzet op de maatschappelijk opgaven en ambities.

Het volledige overzicht van kandidaat-gedeputeerden, inclusief de voorgenomen portefeuilleverdeling is als volgt:

  • Mariëtte van Leeuwen (BBB): Financiën, Communicatie en participatie, EU – internationaal, Coördinatie ZHPLG, Gezond & Veilig
  • Frank Rijkaart (BBB): Programma Aanpak Stikstof, Landbouw, Personeel & Organisatie, Gebiedsgedeputeerde Veenweiden, Groene Hart (Novex)
  • Jeannette Baljeu (VVD): Transities haven en industrie (en Novex haven)/maritiem cluster, Water en Bodem, Klimaatadaptatie, Regio delegatieleider BOL/BO MIRT (coördinatie Novex), Gebiedsgedeputeerde ZH-Delta
  • Frederik Zevenbergen (VVD): Verkeer & Vervoer, Bestuur & Maatschappij, Vergunningverlening, Luchtvaart, Grondzaken
  • Berend Potjer (GroenLinks): Energie, Natuur, Omgevingswet, Gebiedsgedeputeerde Kust en Duinen, IPO-bestuur
  • Anne Koning (PvdA): Wonen, Ruimtelijke Ordening, Toerisme, Recreatie en Sport, Verstedelijkingsgebied (Novex)
  • Meindert Stolk (CDA): Economie & innovatie, (Greenports, MKB, circulair), Toezicht & Handhaving, Cultuur & Erfgoed