Wat we doen

De Economic Board The Hague bundelt de kracht en kennis van enkele krachtige ondernemende persoonlijkheden in Den Haag om de economische concurrentiepositie van Den Haag te versterken. De Economic Board geeft gevraagd en ongevraagd economisch advies aan de gemeente, initieert projecten die de werkgelegenheid en het investeringsklimaat in de stad versterken en versterkt het profiel van Den Haag als ondernemende stad. Dit doet zij vanuit de volgende ambitie:

Het realiseren van een sterke en innovatieve economie in Den Haag, waarin ook middelgrote en kleine bedrijven veerkrachtig zijn in de transitie naar de Next Economy

De Economic Board The Hague vertaalt deze ambitie in vijf doelen die zij met haar activiteiten nastreeft en weegt voor al haar activiteiten af of ze (voldoende) bijdragen aan het bereiken van deze doelen:

Een steviger positie van het midden- en kleinbedrijf in de Haagse Economie
Een betere match tussen vraag en aanbod op de Haagse arbeidsmarkt
Een sterker imago van Den Haag als innovatieve en ondernemende stad
Een betere toegang tot (internationale) markten voor Haagse bedrijven
Een betere samenwerking van bedrijven onderling, met een nadruk op het MKB, en van bedrijven, onderwijs en de overheid (triple helix)

 

Drie rollen

De Economic Board The Hague werkt vanuit verschillende rollen aan haar doelen. Om haar functie goed te kunnen vervullen en van toegevoegde waarde te zijn voor de Haagse economie, zoekt de Economic Board The Hague voortdurend de verbinding met andere partijen in het economische, sociale en ruimtelijke domein. Het gaat bijvoorbeeld om (afdelingen binnen) de gemeente Den Haag, Haagse ondernemersverenigingen, bedrijfsinvesteringszones, kennis- en onderwijsinstellingen, The Hague Partners, koepelorganisaties, Economic Board Zuid-Holland, ontwikkelbedrijf InnovationQuarter, provincie Zuid-Holland, individuele bedrijven et cetera.

Adviseur voor de gemeente over economisch beleid
Een van de kerntaken van de Economic Board The Hague is de functie als klankbord en spiegel voor het economisch beleid van de gemeente Den Haag. Zo speelt de board in op de behoefte van de gemeente om structurele input en feedback vanuit ondernemingen en andere economische spelers in de stad te krijgen bij het vormgeven van haar economisch beleid. Die input en feedback is bijvoorbeeld belangrijk om de juiste thema’s, kansen en knelpunten in het beleid te adresseren, om met publieke investeringen mee te kunnen bewegen met bewegingen in de markt en om draagvlak voor economische plannen te peilen en/of op te bouwen. De Economic Board The Hague fungeert ook als reality check voor de gemeente, door in voorkomende gevallen te toetsen wat de relatie is tussen beelden over de Haagse economie die ambtelijk of politiek leven, beelden vanuit het Haagse bedrijfsleven en de informatie vanuit economische data over Den Haag.

Initiator en aanjager van economische projecten
De Economic Board The Hague initieert economische projecten en jaagt projecten aan waarmee de doelen en de ambitie van de board dichterbij worden gebracht. De projecten kunnen van zeer verschillende aard zijn. De board heeft een beperkt werkbudget beschikbaar om opstartkosten van projecten te kunnen (co)financieren.

Ambassadeur van Den Haag als innovatieve en ondernemende stad
De Economic Board The Hague zet zich in als ambassadeur voor Den Haag als innovatieve en ondernemende stad. De ambassadeursrol valt voor een belangrijk deel samen met de communicatietaken van de board.