Onderzoeksrapport wijst op belang van scherpe keuzes en gedeelde regionale visie

10 maart 2022

De economische groei en de brede welvaart in regio Haaglanden blijven achter bij die van andere regio’s in Nederland. De regionale economie stokt vooral door zwakke verbindingen. Om deze een impuls te geven, moeten lokale overheden meer regionaal samenwerken en zijn sterkere verbindingen nodig tussen de grote aanwezige clusters. Dit blijkt uit onderzoek van RaboResearch. Om ook de brede welvaart van de bevolking te vergroten, is een sterkere link nodig tussen mensen en bedrijven, waardoor meer mensen meedoen in de maatschappij. “Verbinding is het sleutelwoord. Sterkere verbindingen verbeteren zowel de economie als de brede welvaart voor de inwoners. Dit vergt wel een scherpe, regio-brede visie op het belang van brede welvaart.”

Aanleiding voor het onderzoek is dat zowel de economische groei als de brede welvaart achterblijft in de regio. De Economic Board The Hague en RaboResearch hebben daarom gesprekstafels georganiseerd met betrokkenen uit de regio. Harry Wientjens, voorzitter van de Economic Board en coöperatief directeur van Rabobank: “We zijn om de tafel gaan zitten met vertegenwoordigers uit het regionale bedrijfsleven, de overheid en het onderwijs, en ook met studenten. De centrale vraag was hoe we de regionale economie kunnen aanjagen en daarmee de brede welvaart in de regio kunnen verbeteren.” Otto Raspe van RaboResearch licht toe: “Onder brede welvaart verstaan we alles wat mensen van waarde vinden. Dat is dus veel meer dan economische groei alleen. Denk aan huisvesting, gezondheid, baanzekerheid, milieu en veiligheid. Het gaat om het algemene welbevinden van mensen.”

Uit het onderzoek komt naar voren dat de regio kan bouwen op de bedrijven en instellingen die er al zijn. De kansen liggen in het genereren van nieuwe economische activiteiten rond deze sectoren, zoals op het gebied van digitalisering van de zorg, gezonde voeding en cybersecurity. Ferry Huurman, coöperatief directeur van Rabobank: “Haaglanden zou daarom scherper moeten kiezen voor een profiel dat aansluit bij de sterke pijlers in het gebied en hun mogelijke crossovers: de economie en bedrijvigheid rondom gezondheid en veiligheid.”

Publiek-private samenwerking
Het is opvallend dat deelnemers ongeacht hun achtergrond wijzen op het gebrek aan onderlinge verbinding en het besef dat daarmee kansen blijven liggen, aldus Raspe. “Het gaat daarbij zowel om verbindingen tussen wonen en werken als die tussen bijvoorbeeld het MKB en grote bedrijven. Bovendien zien we daarin behoefte aan meer publiek-private samenwerking rond digitalisering, gezondheid en veiligheid.”

Oplossingen zien de deelnemers aan de gesprekstafels steeds in regionaal verband. Raspe: “Organiseer bijvoorbeeld regionale events waar start- en scale-ups de grote bedrijven kunnen ontmoeten. En zet een regionaal samenwerkingsverband op met alle gemeenten uit Haaglanden.” De kracht van een regio wordt nogal eens onderschat, ziet ook Wientjens. “De focus ligt al snel op het lokale of juist op een veel grotere schaal. Terwijl je het juist moet hebben van de regio, zoals ook hier weer blijkt. Er is echt sprake van regionale lotsverbondenheid voor wonen, werk en studie. Die moeten we erkennen en benutten en dat vergt eenduidige, regio-brede keuzes. Alleen zo kun je door nieuwe verbinding en samenwerking een vliegwiel zijn voor brede welvaart.”

Vraaggericht opleiden
Het onderzoeksrapport geeft ook concrete suggesties om tot verbindingen en samenwerking te komen. Huurman: “Een mooi voorbeeld vind ik de voorzet vanuit het bedrijfsleven tot een sterkere verbinding met de vakopleidingen in het MBO om nog meer vraaggericht op te leiden. Dat helpt onze regio met veel middelbaar opgeleiden voor wie in potentie veel werk is.”

Het volledige rapport, Sterke verbindingen in regio Haaglanden – Nieuwe economische dynamiek voor brede welvaart is hier te lezen.