Extra werkgelegenheid in Den Haag

1 maart 2018

Economic Board & Partners sluiten convenant ‘Werkgelegenheid en Energietransitie’

Binnen de vier grootstedelijke uitdagingen van de Economic Board The Hague staat energietransitie & werkgelegenheid hoog op de agenda. De Economic Board The Hague heeft de energietransitie als groeisector voor Den Haag aangemerkt als een sector met grote kansen; onder andere op het gebied van duurzaamheid en werkgelegenheid. Een tweede grootstedelijke uitdaging betreft het dichten van de kloof tussen de vraag naar goed opgeleide werknemers en werkzoekenden en het huidige aanbod van arbeid.

Gezien de maatschappelijke opgave om de doelstellingen van het Klimaatakkoord 2015 te behalen, ligt er onder andere een grote taak de bestaande en nieuw te bouwen Haagse woningvoorraad te verduurzamen. Dit betekent een stijgende vraag naar werkgelegenheid vanuit technische (installatie)sector naar vaardigheden rond techniek, duurzaamheid en schone energie. Een substantieel aantal mensen uit de regio Den Haag moet worden opgeleid om in de komende jaren aan deze werkgelegenheidsvraag te kunnen voldoen.

De Economic Board The Hague, onder leiding van voorzitter Henk Jagersma, pakt de handschoen op en wil in gesprek met het bedrijfsleven, brancheorganisaties, woningbouwcorporaties, kennisinstellingen en de gemeente Den Haag. De Economic Board wil de partijen uitdagen, zoals Dunea, Eneco, Alliander, ROC Mondriaan, en Steegman Elektrotechniek BV, om een convenant te sluiten.
Een convenant dat voorziet in een goede aansluiting van het aanbod van het Haagse onderwijs op de vraag naar werkgelegenheid rondom de energietransitie.

Onderwerpen en fundamenten voor het convenant Werkgelegenheid & Energietransitie:
Vaststellen van de gap tussen de (toekomstige) vraag naar medewerkers in de sector Bouw & Techniek / Energietransitie en het huidige aanbod van personeel in relatie tot Haagse energie ambities;
Betere aansluiting onderwijs op de arbeidsmarkt;
Creëren van werkgelegenheid onder laag- en middelbaar opgeleide beroepsbevolking
(o.a. van leerwerkplaatsen, SROI, stages);
Branding en promotie van werken & studeren in de techniek- en energiesector in de regio Den Haag.

Partners: Dunea, Eneco, Alliander, ROC Mondriaan, en Steegman Elektrotechniek BV

Voor nadere informatie (uitsluitend voor redactie):
Arthur van den Noort 06 41 74 46 25