Economic Board zet zich in voor extra Haagse werkgelegenheid bij de energietransitie

1 maart 2018

In het Techniek en Innovatiehuis van het ROC Mondriaan zaten op 15 januari jl. bedrijven, onderwijsinstellingen, corporaties en ambtenaren van de gemeente Den Haag bijeen om zich uit te spreken over de afstand tot de arbeidsmarkt van diverse doelgroepen. Doel was om invulling te geven aan het ‘Convenant Werkgelegenheid & Energietransitie.’ Hierbij onderstreepten de partijen de noodzaak om vraag en aanbod in evenwicht te brengen.

Gezien de maatschappelijke opgave om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord 2015 te behalen ligt er bijv. een grote taak om de bestaande én nieuwe woningvoorraad te verduurzamen. De transitie van de bestaande woningvoorraad gaat te langzaam. Op deze wijze gaat dat nog jaren langer duren. De bestaande doelstelling leidt tot een enorme vraag naar werkgelegenheid vanuit de technische (installatie) sector. En substantieel aantal mensen moet worden opgeleid om in de komende jaren aan deze vraag te kunnen voldoen.

Als Den Haag in 2040 een klimaat neutrale stad wil zijn moeten er o.a. 10 – 15.000 woningen worden getransformeerd. Alleen al in Den Haag zijn daar 3.000 mensen voor nodig. Jaarlijks! Samenwerking met alle partijen én de Haagse regio is daarbij noodzakelijk. Met ca. 26.000 inwoners in de bijstand hebben we een uitdaging om werknemer te vinden en aan te laten sluiten op de huidige arbeidsmarkt.

Aan de hand van vier persona’s hebben de aanwezigen oplossingen gezocht voor de problemen die zij tegen komen. Zo blijkt voor jonge meiden een technische opleiding niet aantrekkelijk en is het voor bedrijven lastig om goede invulling voor hun stageplekken te vinden. Wat betreft de aanwezigen ligt de focus op drie doelgroepen:

  • Studenten in de gehele leerlijn, van groep 7/8 tot aan WO, met het accent op vmbo en mbo-studenten
  • Werkzoekenden
  • Werkenden en zij-instromers

Aan het einde van de avond werden 5 doelstellingen geformuleerd:

  1. Het verhogen van de instroom in het technisch beroepsonderwijs
  2. Het vergroten van het aanbod van gekwalificeerd personeel voor bedrijven in de techniek
  3. Het vernieuwen van de inhoud en vorm van het technisch beroepsonderwijs
  4. Het verhogen van het kennisniveau van de medewerkers (een leven lang leren)
  5. Het realiseren van een hechte community van betrokken mensen uit het bedrijfsleven, onderwijs, brancheorganisaties en de overheid.

Gezamenlijk is de ambitie geformuleerd om het gat te dichten tussen vraag en aanbod van technisch opgeleid personeel met de energietransitie skills in de regio Den Haag’.