Energietransitie en werk­gelegenheid

In het project ‘Energietransitie en werkgelegenheid’ positioneerde Economic Board The Hague, in nauwe samenwerking met de gemeente, de Haagse energietransitie als kans voor de werkgelegenheid in de stad, bouwde een netwerk op rondom dit thema, definieerde met dat netwerk de dominante werkgelegenheidsvraagstukken, formuleerde gezamenlijke oplossings(richting)en en borgde deze vervolgens bij betrokken organisaties.

Looptijd
Eind 2017 – Eind 2018

Aanleiding
Den Haag kent historisch gezien een mismatch tussen de arbeidsvraag en het arbeidsaanbod. Hierdoor komen sommige Haagse organisaties moeilijk aan personeel en blijven Hagenaars die zouden kunnen en willen werken onnodig aan de kant staan. Juist in de opkomende markt van de energietransitie dreigt dit wederom te gebeuren: de vraag naar gekwalificeerd personeel in de techniek en installatie, bouw en maakindustrie (warmtepompen en zonnepanelen) zal door de energietransitie sterk stijgen. Deze mensen zijn nodig om de komende jaren in hoog tempo alle gebouwen, infrastructuur en voorzieningen zodat Den Haag in 2030 klimaatneutraal is (collegeakkoord voorjaar 2018). Aan mensen in deze sectoren is echter nu al een tekort, terwijl de energietransitie eigenlijk nog van start moet gaan.

Economic Board The Hague, net als de gemeente Den Haag, ziet dit vraagstuk als een kans: kunnen we jongeren door de maatschappelijk zichtbare opgave van de energietransitie beter interesseren om een technisch beroep te kiezen? Kunnen we werknemers met beroepen die een hoog risico op automatisering hebben verleiden om een carrièreswitch te maken? Kunnen we Hagenaars met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk leiden in de ‘groeimarkt’ van de energietransitie? De board wilde helpen om deze kant van de energietransitie nadrukkelijk te agenderen en de samenwerking die nodig is om de werkgelegenheidsvraagstukken aan te pakken op gang te brengen in de stad.

Aanpak en resultaten

Q4 2017 – Q1 2018 Ondersteuning van oprichting Kennis- en Praktijkcentrum Energietransitie (KPE). Het KPE is een samenwerking tussen ROC Mondriaan, Haagsche Hogeschool en Gemeente Den Haag. Met het Kennis- en Praktijkcentrum krijgen studenten een praktijkgerichte voorbereiding op het werken in de technische sector en in de nieuwe beroepen die voortkomen uit de energietransitie. Het Kenniscentrum is in augustus 2018 gestart (start schooljaar) en mikt op de instroom van 25 studenten elektrotechniek en 25 studenten installatietechniek in het regionale bedrijfsleven. Op termijn is het de bedoeling om het initiatief te verbreden naar jongeren en werkzoekenden met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Economic Board The Hague heeft samen met de gemeente de totstandkoming van een EFRO-aanvraag ten behoeve van het KPE financieel ondersteund.
Q1 2018 Opbouw netwerk en opstellen van convenant ‘Werkgelegenheid en energietransitie’; agendering in de media. Deloitte Advisory kreeg van Economic Board The Hague de opdracht om een publiek-privaat netwerk op te bouwen rondom het vraagstuk werkgelegenheid en energietransitie. Het doel hiervan was om met dat netwerk te komen tot een convenant op dit thema. Tijdens een grote bijeenkomst 15 januari 2018 waar overheden, onderwijsinstellingen, bedrijven in de energie-, bouw- en installatiesector, en maatschappelijke organisaties aanwezig waren, bleek veel gezamenlijke urgentie om dit vraagstuk in publiek-private samenwerking aan te pakken. De oproep vanuit de deelnemers was om het stadium van het sluiten van een convenant over te slaan en direct door te pakken naar het opstellen van een plan van aanpak. De board schreef naar aanleiding van deze bijeenkomst tevens een persbericht over het vraagstuk dat door verschillende Haagse media werd overgenomen.
Q1 2018 – Q2 2018 Opstellen plan van aanpak ‘Werkgelegenheid en energietransitie’. Deloitte kreeg van de board opdracht tot het schrijven van een plan van aanpak Energietransitie en werkgelegenheid waarin de verschillende deelopgaven die waren geïdentificeerd ieder een eigen uitwerking kregen en hun eigen ‘eigenaren’. Om dit plan van aanpak uit te werken en een start te maken met het borgen van de voor de oplossing benodigde werkzaamheden werden twee aanvullende bijeenkomsten georganiseerd. Deze waren beide goed bezocht, door een mix van publieke en private partijen. Tussen de bijeenkomsten werkte Deloitte aan het plan van aanpak en waren per deelopgave publiek-private projectteams actief om planonderdelen verder uit te werken.

In het plan van aanpak zijn vier hoofdopgaven opgenomen:

  1. (Uit)bouwen en beheren van een community rondom de energietransitie in Den Haag
  2. Organiseren van leermeesterschap
  3. Verbeteren van imago / beroepsbeeld
  4. Bevorderen van de zij-instroom
Q3 2018 – Q4 2018 Borging plan van aanpak bij betrokken organisaties. Na afronding van het Plan van aanpak zijn de benodigde acties uit de verschillende hoofdopgaven middels gesprekken en mailwisselingen geborgd bij de hoofdrolspelers in het opgebouwde netwerk, met name het Kennis- en Praktijkcentrum Energietransitie, het gemeentelijke programma Energietransitie, afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente Den Haag en Techniekagenda Haaglanden.

Vervolg / Spin-off
In 2019 gaan het Haagse bedrijfsleven, onderwijs en de gemeente Den Haag (als regisseur) aan de slag met de realisatie van een Energieacademie, speciaal om Haagse werkzoekenden toe te leiden naar de arbeidsmarkt op het gebied van energietransitie.

Portefeuillehouders vanuit de board
Henk Jagersma (tot april 2018), Henk Kool (vanaf april 2018)