Staatssecretaris Keijzer presenteert actieplan voor mkb

5 juli 2018
Mona Keijzer

Drie van de grootste uitdagingen voor kleine en middelgrote bedrijven zijn goed personeel, digitalisering en financiering. Met een actieplan voor het ‘brede mkb’ wil staatssecretaris Mona Keijzer helpen om ondernemers deze uitdagingen aan te gaan. Waar het eerder ingezette topsectorenbeleid met name gericht was op ‘koplopers’ in innovatie, is het MKB-actieplan juist gericht op het ‘peloton’. Het plan gaat gepaard met 200 miljoen euro aan extra investeringen van het Rijk.

Het midden- en kleinbedrijf zorgt voor ruim 60% van de toegevoegde waarde en ruim 70% van de werkgelegenheid in het Nederlandse bedrijfsleven, schrijft Keijzer in haar plan. Voldoende kracht en perspectief bij deze bedrijven – niet alleen de koplopers, maar ook het brede veld daarachter – is dus van groot belang voor de BV Nederland. Keijzer heeft vanaf het begin van haar ambtsperiode duidelijk gemaakt zich hard te willen maken voor het mkb in brede zin. In het MKB-actieplan geeft ze aan wat ze concreet wil gaan doen voor de kleinere en middelgrote bedrijven.

Zeven thema’s
Het actieplan bestaat deels uit een continuering van eerder ingezet beleid en deels uit nieuwe initiatieven. De acties zijn gestructureerd in zeven thema’s: menselijk kapitaal; financiering; digitalisering; toepassing van innovatie; internationaal ondernemen; regelgeving; fiscaliteit. Per thema zijn acties opgesomd, overigens niet alleen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat zelf, maar ook van bijvoorbeeld MKB Nederland en VNO/NCW, sectorale brancheorganisaties en kennisinstellingen. Zo ontstaat een lange lijst acties, van hele verschillende orde: van pilots tot fondsen en van netwerkstimulering tot pacts.

Menselijk kapitaal
Wat betreft thema menselijk kapitaal heeft Keijzer onder meer het Techniekpact gefaciliteerd om meer technisch personeel op te leiden. In het talentenprogramma “Verzilver je talent” moet de samenwerking tussen het mkb, en mbo- en hbo-opleidingen worden versterkt. Programma NLgroeit stimuleert ondernemersvaardigheden voor ondernemers met meer dan 1 miljoen euro omzet. De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) heeft als doel om kleine werkgevers meer vast personeel in dienst te laten nemen.

Toepassing innovatie
De staatssecretaris legt verder veel nadruk op het stimuleren van de toepassing van innovaties uit onderzoeksinstellingen in het mkb. Die koppeling is er nu nog te weinig. Daarom moeten de netwerken tussen het mkb en kennis- en onderzoeksinstellingen worden versterkt. De staatssecretaris gaat hierover nog met regionale actoren in overleg. Concrete acties op korte termijn zijn onder meer de ophoging van de MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT-regeling), lancering van StartupDelta 3.0 (pps, ecosysteem voor startups en scaleups) en uitbreiding van het Innovatiekrediet.

Positief ontvangen
Werkgeversorganisaties MKB Nederland en VNO/NCW reageren beide enthousiast op het actieplan van Keijzer. “Doel van het actieplan is om het mkb in zijn volle breedte mee te nemen in de steeds sneller veranderende en concurrerende wereld. En dat is nodig, want het gemiddelde mkb-bedrijf met 6 á 7 medewerkers kan daarbij wel hulp gebruiken,” aldus directeur van MKB Nederland Leendert-Jan Visser.

Naast het actieplan verwachten beide brancheorganisaties nog wel meer van de rijksoverheid. Op de domeinen van ministers Koolmees van Sociale Zaken en Hoekstra van Financiën liggen ook stevige knelpunten voor het mkb, waarover in het actieplan niets staat opgenomen. Het gaat onder meer om: de verhoging van de box 2-heffing voor directeuren/grootaandeelhouders, de werkkostenregeling, de loondoorbetalingsplicht bij ziekte en de premiedifferentiatie in de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) die flexwerk duurder maakt.

De Economic Board The Hague zal de komende periode onderzoeken welke van de landelijk ingezette acties ook voor het mkb van Den Haag kansrijk zijn. Heeft u daar zelf ideeën over? Neem contact op met de board via info@economicboardthehague.org