Grote zorgen Economic Board The Hague over economische visie Den Haag

6 maart 2020

Het is onbegrijpelijk dat het stadsbestuur van Den Haag drastisch snijdt in middelen die de economie stimuleren. Dat stelt voorzitter Henk Kool van de Economic Board The Hague vandaag in een brief aan de Commissie Bestuur van de Gemeente Den Haag. Structureel wordt 5 miljoen per jaar gekort op deze middelen en incidentele middelen worden over een periode van 4 jaar zelfs helemaal teruggebracht tot nul. “Heeft dit college de economie van Den Haag opgegeven?”

 

De brief

Geachte leden van de commissie bestuur,

Nog geen twee jaar geleden schreef de toenmalige voorzitter van de Economic Board The Hague, Henk Jagersma, ter gelegenheid van zijn afscheid een open brief aan de toen nieuwe gemeenteraad. De eerste alinea luidde als volgt:

,,Den Haag! De Nederlandse economie als geheel draait geweldig, maar Den Haag sukkelt ergens achteraan. Den Haag heeft banen verloren, terwijl de meeste steden er banen bijkregen. Den Haag heeft de laagste economische groei van de vijf grote steden in Nederland. Den Haag voegt per werkende relatief weinig economische meerwaarde toe. Bovendien heeft de stad twee keer zoveel bijstandsontvangers (!) als gemiddeld in Nederland. Ik verzin het niet zelf, dit zijn statistieken van het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het is dan ook onbegrijpelijk dat het economiebudget van Den Haag het laagste is van de vijf grote gemeenten”.

De onderhandelaars van het vorige college begrepen dit signaal en hebben structureel en incidenteel extra middelen vrij gemaakt ter stimulering van de economie in Den Haag. U zult begrijpen dat nu we twee jaar verder zijn de door de toenmalige voorzitter geschetste problematische Haagse situatie nog lang niet is opgelost. Verre van.

Het is dan ook nu weer onbegrijpelijk dat dit college niet alleen die extra middelen hebben weggehaald, maar zelfs het beschikbare budget hebben verlaagd. Structureel wordt er vijf miljoen euro per jaar gekort en de incidentele middelen wordt over een periode van vier jaar zelfs teruggebracht tot nul.

Heeft dit college de economie van Den Haag opgegeven? Denkt dit college dat de transformatie naar de next economy vanzelf gaat? Verwacht dit college dat de sociaaleconomische problemen in Zuidwest zich vanzelf  gaan oplossen? Heeft dit college het idee dat de knelpunten in de bereikbaarheid als sneeuw voor de zon verdwijnen door niets te doen? De werkgelegenheid is ondanks de hoog conjunctuur zorgelijk en het aantal mensen in de bijstand veel te hoog.

U spreekt op 11 maart over de economische visie van dit college. Deze visie is tot stand gekomen na intensief overleg met direct belanghebbenden en de betrokken koepels.

Bij brief van 11 oktober 2019 hebben de gezamenlijke koepels in een brief aan de onderhandelaars er op aangedrongen deze visie zoveel mogelijk op hoofdlijnen in stand te laten met het daarbij behorende budget.

Wij, Economic Board The Hague, maken ons grote zorgen over de uitvoering van deze economische visie en het daarbij behorende uitvoeringsprogramma. Zonder geld gebeurt er niets. Uiteraard hebben wij ook kennis genomen van het rapport van uw Rekenkamer. Wij kunnen niet anders dan beamen dat de verantwoording over de bestede euro’s beter moet. Maar het rekenkamerrapport zegt niet dat  alle inspanningen voor niets zijn geweest. Daarbij moet worden opgemerkt dat stimuleringsmaatregelen zich moeilijk laten vatten in afrekenbare doelen en dat de effecten van economisch beleid vaak pas op de lange termijn zichtbaar zijn. Een goed voorbeeld daarvan is de Hague Security Delta waar de gemeente Den Haag jarenlang (terecht) fors in heeft geïnvesteerd en waar pas nu de vruchten van worden geplukt in de vorm van het aantrekken van nieuwe bedrijven en daardoor het creëren van nieuwe werkgelegenheid.

Wij begrijpen dat in de politiek het maken van keuzes onvermijdelijk is. Maar nu zó op het economiebudget korten is het paard niet alleen achter de wagen spannen maar ook eerst daarbij alle vier de poten breken. Deze keuze maakt dat de economie van Den Haag voor jaren achterop raakt. Graag halen wij nog één keer de belangrijkste punten van onze vorige voorzitter aan waar het gaat om een succesvol economisch beleid:

  • Denk meerjarig: het bedrijfsleven vraagt om een betrouwbare overheid, niet één die ieder jaar switcht van koers. Er zijn in vorige jaren al scherpe keuzes gemaakt en groeisectoren aangewezen. Hou dat vast. Uitbreiding met nieuwe groeidomeinen – richting de Next Economy – is ook gewenst, bijvoorbeeld de energietransitie, waarin de komende decennia veel laag- en middelhoog geschoolde mensen nodig zijn.
  • Vergeet de bestaande sterke pijlers niet. Zet met het Rijk een gerichte lobby op voor het binnenhalen van grote (Europese) organisaties en internationale hoofdkantoren naar Den Haag. Wij hebben daarvoor unieke vestigingsvoorwaarden. Vestiging van dergelijke organisaties levert ook veel omzet op voor toeleverende sectoren als horeca, toerisme en detailhandel. Geef deze sectoren ook de ruimte om verder te groeien en neem belemmerende regels weg.
  • Het structureel versterken en diversifiëren van de Haagse economie is de afgelopen jaren helaas niet gefinancierd met structurele middelen, maar met incidenteel geld. Dat is nu op. Hier moeten nieuwe middelen voor worden vrijgemaakt, anders is alles voor niets geweest en vertrekken bedrijven uit Den Haag.
  • Denk bij economisch beleid niet in banen, maar in werk: de hoeveelheid vaste contracten neemt nu eenmaal af, en ondernemerschap neemt toe. De kluseconomie vraagt om een leven lang leren en mensen met skills. Geef daarom extra aandacht aan de relatie onderwijs/arbeidsmarkt/ economie en maak arrangementen per sector met spelers uit het veld

De verwachte bevolkingsgroei -en daarmee de groei van de beroepsbevolking- houdt geen gelijke tred met de ontwikkeling van het aantal banen in deze stad. Het aanpakken van de kwetsbaarheid van de Haagse economie, het toekomstbestendig maken van de economische structuur, het scheppen van ruimte voor ondernemerschap en het aanpakken van de mismatch op de arbeidsmarkt vraagt om investeringen en niet om bezuinigingen. De zorgen over de uitstoot van personeel door robotisering en verdergaande automatisering in de zakelijke dienstverlening maakt de Haagse economie extra kwetsbaar. Dat vraagt om programma’s van werk-naar-werk en nieuw beleid gericht op het groeiend aantal ZZP-ers.  Daar is veel, heel veel geld voor nodig.

Wij begrijpen heel goed dat u nu niet in de reeds vastgestelde begroting 2020 wijzigingen kunt aanbrengen. Maar u weet ook dat het college nog voor de zomer begint met de eerste onderhandelingen over de begroting 2021 en verder. Het zou een goede zaak zijn als u als vertegenwoordiger van uw partij er bij het college op zou aandringen in het komende jaar meer (structurele) middelen vrij te maken ten behoeve van de Haagse economische ontwikkeling.

Namens de Economic Board The Hague,

 

Henk Kool, voorzitter